WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla rolników Obowiązki producentów żywności na etapie produkcji pierwotnej

Obowiązki producentów żywności na etapie produkcji pierwotnej

INFORMACJA DLA OSÓB
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ

(np. uprawa zbóż, warzyw, owoców, zbiór runa leśnego)

Osoby zajmujące się produkcją pierwotną sązobowiązane do zgłaszania się do siedziby właściwej terenowo POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ celem dokonania rejestracji prowadzonej działalności

REJESTRACJA JEST BEZPŁATNA

NIEDOKONANIE W/W OBOWIĄZKU BĘDZIE SKUTKOWAĆ NAKŁADANIEM KAR PIENIĘŻNYCH

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm. – art. 63 ust. 2)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, konieczne jest przyjęcie wszystkich możliwych środków w celu zapewnienia konsumenta, że żywność znajdująca się w sprzedaży jest bezpieczna dla zdrowia.

Zgodnie z treścią rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiającego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002r., str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463 z późn. zm.) żaden niebezpieczny środek spożywczy nie może być wprowadzany na rynek.

W treści Zał. Nr I rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE nr L 139 z późn. zm.) określono ogólne przepisy higieny dla produkcji podstawowej i powiązanych działań. Powyższe rozporządzenie określa działania przedsiębiorstw sektora spożywczego produkujących lub zbierających produkty roślinne w celu zapewnienia ich właściwej jakości zdrowotnej.

Zgodnie z treścią art. 3 pkt 17 rozporządzenia (WE) NR 178/2002 Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności „produkcja podstawowa" oznacza ,,produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego".

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności oferowanej konsumentom konieczne jest uwzględnienie wszystkich etapów w łańcuchu produkcji żywności zgodnie z zasadą ,,od pola do stołu". Skażenie lub zanieczyszczenie surowca roślinnego może nastąpić na każdym etapie począwszy od produkcji podstawowej, aż do dostawy żywności do konsumenta. Każdy z tych elementów w efekcie ma wpływ na bezpieczeństwo żywności.

Należy z całym przekonaniem stwierdzić, że na jakość zdrowotną roślin, a w następstwie żywności, zasadniczy wpływ mają warunki jakie zapewniono w czasie ich uprawy, skupu, przechowywania i transportu. Niezachowanie podstawowych zasad higieny, za które należy uważać:

  • zapewnienie warunków do higienicznego mycia rąk,
  • możliwość higienicznego korzystania z ustępu,
  • używanie wody o prawidłowej jakości zdrowotnej,
  • zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych w trakcie produkcji, przechowywania oraz transportu

może spowodować zanieczyszczenie owoców i warzyw, którego nie będzie można wyeliminować bądź ograniczyć do zadowalającego poziomu.

Szczególnie dotyczy to owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży jako świeże lub przetworzone w nieznacznym stopniu (np. mrożonek), których z uwagi na ich cechy gatunkowe nie można poddać, np. obieraniu, czy efektywnemu myciu (np. maliny, jeżyny, truskawki). W przypadku tych owoców istnieje duże ryzyko, że ewentualne zanieczyszczenia biologiczne pochodzące od, np. osób pracujących przy uprawie, zbiorze, czy też innych czynnościach związanych z ich pozyskaniem i oferowaniem konsumentowi nie zostaną
w pełni usunięte.

W myśl obowiązującego prawa to podmioty działające na rynku spożywczym są w pierwszym rzędzie odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Producent środków spożywczych musi zapewnić, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji odbywających się pod jego kontrolą spełniane są właściwe wymogi higieny ustanowione przepisami prawa europejskiego i krajowego. Gwarantuje także zgodność tej żywności z wymogami prawa żywnościowego.

Ponadto, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, iż zgodnie z treścią art. 63, ust. 2 pkt 12 i ust. 3, art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U z 2010r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów prowadzonego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów. W/w wniosek winien być złożony do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowej działalności, w formie pisemnej, według wzorów określonych na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2 i 3 w/w ustawy.
Niedokonanie w/w obowiązku będzie skutkować nakładaniem kar pieniężnych.

 

Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla rolników Obowiązki producentów żywności na etapie produkcji pierwotnej