WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Stosowanie młynków koloidalnych w zakładach żywnościowych

Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Stosowanie młynków koloidalnych w zakładach żywnościowych

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie stosowanie młynków koloidalnych w zakładach żywnościowych z dnia 10.05.2010r.

Kontrole przeprowadzone w zakładach żywienia zbiorowego wskazują na fakt, że coraz więcej tego typów zakładów stosuje młynki koloidalne w celu usprawnienia usuwania odpadów żywnościowych. W związku z tym Główny Inspektor Sanitarny zajął stanowisko w tej sprawie.

W zakresie kompetencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej leży obowiązek kontroli zakładów znajdujących się pod jej nadzorem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. przepisami ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.).

W związku z powyższym organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach sprawowanego nadzoru w zakresie odpadów żywnościowych, kontrolują postępowanie z tymi odpadami na terenie nadzorowanych obiektów żywnościowych oraz sprawdzają dokumentację zakładu, w tym dokumenty umożliwiające identyfikację producentów i odbiorców żywności oraz posiadanie przez przedsiębiorcę stosownych umów na odbiór odpadów z właściwą firmą.

W zależności od rodzaju odpadów oraz ich przeznaczenia, stosowna umowa powinna być zawarta przez przedsiębiorcę z odbiorcą odpadów działającym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) lub na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.). Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 z późn. zm.), odpady gastronomiczne oraz przeterminowane środki spożywcze, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt mogą być wykorzystywane w przydomowych kompostownikach.

Podkreślam, że załącznik nr II rozdz. IV „Odpady żywnościowe" rozporządzenia nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.) reguluje sposób postępowania z odpadami w obiektach. Zgodnie z powyższym, każdy zakład powinien mieć opracowane procedury określające sposób postępowania z żywnością nieodpowiadającą wymaganiom jakości zdrowotnej oraz odpadami żywnościowymi, mając na względzie wyeliminowanie możliwości zanieczyszczenia innych surowców i produktów gotowych. Ponadto, każdy zakład powinien mieć opracowane procedury umożliwiające śledzenie żywności na rynku spożywczym.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem w zakładach produkcji i obrotu żywnością odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne oraz inne śmieci muszą być składowane w zamykanych pojemnikach, odpowiednio skonstruowanych, utrzymywanych w dobrym stanie i łatwych do czyszczenia i dezynfekcji. Jest to główny sposób higienicznego i przyjaznego dla środowiska usuwania odpadów żywnościowych z terenu zakładów produkcji i obrotu żywnością chyba, że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą wykazać właściwemu organowi, że inne systemy usuwania są właściwe.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska, stosowanie młynków koloidalnych jest działaniem sprzecznym z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) zabrania wprowadzania do wód odpadów, w rozumieniu w/w ustawy o odpadach oraz ciekłych odchodów zwierzęcych.

Ponadto, zakaz wprowadzania odpadów do kanalizacji został wprowadzony przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 tej ustawy zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

W związku z powyższym odpady żywnościowe powinny zostać unieszkodliwione lub poddane odzyskowi innymi metodami.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Zgodnie z załącznikiem zawartym w w/w ustawie, do tych substancji/przedmiotów zalicza się m. in.: pozostałości z produkcji lub konsumpcji, produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym oraz produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 21 w/w ustawy o odpadach termin unieszkodliwianie odpadów należy rozumieć jako cyt. „poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonych w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska". Proces unieszkodliwiania odpadów (D6) zawarty w w/w załączniku jednoznacznie stanowi, że odprowadzanie odpadów do wód z wyjątkiem mórz w całości objęte jest zakazem.

Zatem obowiązujące przepisy z zakresu ochrony środowiska jednoznacznie wskazują na brak możliwości unieszkodliwiania odpadów żywnościowych przy pomocy młynków koloidalnych.

Jednocześnie Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina o konieczności przestrzegania aktualnie obowiązującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

 

Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Stosowanie młynków koloidalnych w zakładach żywnościowych